Finta Bewind en mentorschap - samen zaken goed regelen

Veel gestelde vragen door familie en hulpverleners

Bewindvoering kan soms moeilijk en complex zijn. Daarom beantwoorden we hieronder de meest gestelde vragen die familieleden, hulpverleners en betrokkenen hebben. Zeker in het traject van aanmelding zullen er vele situatie specifieke vragen ontstaan. Onze experts achter de hulplijn beantwoorden graag jouw vragen in deze specifieke gevallen.

Kun je het antwoord niet vinden? Bel dan gerust onze hulplijn: 0522-784888. Of stuur een email aan info@fintabewind.nl.

FAQ (veel gestelde vragen)

Vragen over Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridische beschermingsmaatregel bedoeld om mensen te beschermen die niet in staat zijn hun financiële zaken zelfstandig te beheren, vaak vanwege een lichamelijke, psychische aandoening of het hebben van problematische schulden.  

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Bewindvoering is bedoeld voor volwassenen die door hun geestelijke of lichamelijke toestand of het hebben van problematische schulden tijdelijk of permanent niet in staat zijn om hun financiële zaken te beheren.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder beheert de financiën en goederen van de betrokkene, zoals het beheren van bankrekeningen, het betalen van rekeningen, en het zorgen voor een stabiele financiële situatie.

Vragen over Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap is een beschermingsmaatregel voor mensen die door hun situatie niet goed in staat zijn om persoonlijke, niet-financiële beslissingen te nemen, zoals beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. 

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die niet (of onvoldoende) in staat zijn om beslissingen te nemen over persoonlijke zaken zoals medische behandelingen, verblijf in een zorginstelling of andere persoonlijke diensten. 

Wat zijn de verantwoordelijkheden van een mentor?

Een mentor neemt beslissingen over de persoonlijke verzorging, behandeling en begeleiding van de betrokkene, in situaties waar de betrokkene dit zelf niet kan. 

Algemene vragen over bewindvoering en mentorschap

Wie kan een bewindvoerder of mentor aanvragen?

Een bewindvoerder of mentor kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, hun partner, familieleden tot in de vierde graad, door een zorginstelling en het college van Burgermeester en Wethouders. 

Hoe wordt iemand bewindvoerder of mentor?

Een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld door de kantonrechter. De rechtbank behandelt de aanvraag en beslist wie geschikt is om deze rol op zich te nemen. Bekijk ook onze vacatures.

Kan een bewindvoerder of mentor worden ontslagen?

Ja, zowel bewindvoerders als mentoren kunnen door de kantonrechter worden ontslagen als zij hun taken niet naar behoren uitvoeren of als de situatie van de betrokkene verandert. 

Wat is het verschil tussen vrijwillige en wettelijke bewindvoering en mentorschap?

Vrijwillige bewindvoering wordt ingesteld met instemming van de betrokkene, terwijl wettelijke bewindvoering wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing, meestal vanwege de mentale of fysieke toestand van de betrokkene. 

Als ik vrijwillig in bewind of mentorschap ga, kan ik er dan ook weer uit?

Als bewind en/of mentorschap wordt uitgesproken door de rechter en je wilt hier mee stoppen dan dien je eerst aan te tonen dat je weer in staat bent zelf zaken goed te regelen. Dit kan door te laten zien dat je weer goed met je financiën omgaat of doordat een situatie aantoonbaar is veranderd. Vaak doe je dit in samenspraak met je bewindvoerder of mentor.

Wat gebeurt er als de betrokkene overlijdt?

Als de betrokkene overlijdt, eindigt het bewind of het mentorschap op de dag van overlijden automatisch. De bewindvoerder of mentor dient dan een eindverantwoording af te leggen bij de kantonrechter.

Vragen van hulpverleners

Hoe kan ik als hulpverlener samenwerken met een bewindvoerder?

Als hulpverlener kun je samenwerken met een bewindvoerder door regelmatig te communiceren over de financiële situatie en behoeften van de betrokkene, en door relevante informatie te delen die de financiële besluitvorming kan beïnvloeden. 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de mentor of bewindvoerder?

Als je het niet eens bent met een beslissing van de mentor of bewindvoerder, is het belangrijk om dit eerst te bespreken met de mentor of bewindvoerder zelf. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan een gesprek met de betrokkene of het inschakelen van een mediator of de kantonrechter nodig zijn. 

Hoe kan ik ondersteuning bieden aan een cliënt of familielid onder bewind of mentorschap?

Ondersteuning bieden kan door de cliënt te informeren over zijn rechten en plichten onder bewind of mentorschap, door hem te helpen bij het onderhouden van contact met de bewindvoerder of mentor, en door hem te ondersteunen bij het uitdrukken van zijn wensen en behoeften. 

Wat is de rol van de kantonrechter in bewindvoering en mentorschap?

De kantonrechter heeft de taak om toezicht te houden op de uitvoering van bewindvoering en mentorschap. De rechter beoordeelt de jaarlijkse verslagen en kan ingrijpen als er problemen zijn.

Vragen over kosten en vergoedingen van bewindvoering en mentorschap

Wie betaalt de kosten voor een bewindvoerder of mentor?

De kosten voor een bewindvoerder of mentor worden doorgaans betaald uit het vermogen van de betrokkene. Als de betrokkene een laag inkomen en geen vermogen heeft, kan er vaak een vergoeding worden aangevraagd bij de gemeente (bijzondere bijstand). In het geval van bewindvoering wordt dit gedaan door de bewindvoerder zelf.

Zijn er subsidies of financiële ondersteuning beschikbaar voor bewindvoering en mentorschap?

In vrijwel alle gemeenten is er de mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor bewind en mentorschap in de vorm van bijzondere bijstand.  Dit is wel afhankelijk van je inkomen en/of vermogenspositie.

Vragen over conflicten en problemen

Wat kan ik doen als er sprake is van misbruik door een bewindvoerder of mentor?

Bij vermoedens van misbruik is het belangrijk dit te melden bij de kantonrechter. De rechter kan een onderzoek instellen en indien nodig de bewindvoerder of mentor ontslaan.

Hoe worden geschillen tussen een bewindvoerder en betrokkenen opgelost?

Geschillen worden meestal opgelost door middel van gesprekken en mediations. Als dat niet werkt, kan de kantonrechter ingeschakeld worden om een beslissing te nemen. 

Hoe kan ik een nieuwe bewindvoerder of mentor voorstellen als de huidige niet voldoet?

Als je als hulpverlener merkt dat de huidige bewindvoerder of mentor niet voldoet, kun je in gesprek gaan met de bewindvoerder of mentor. Maak zaken bespreekbaar. Wanneer dit niet de gewenste oplossing biedt kun je samen met de cliënt of betrokken familieleden een brief sturen aan de rechtbank. Die vraagt de bewindvoerder of mentor dan te reageren. Je kunt dus niet zonder meer een andere bewindvoerder of mentor voorstellen.

Praktische vragen

Hoe worden de financiën van een betrokkene gecontroleerd onder bewind?

De financiën van een betrokkene worden gecontroleerd door middel van jaarlijkse verslagen die de bewindvoerder moet indienen bij de kantonrechter. De rechter kan deze verslagen controleren en aanvullende vragen stellen. 

Wat gebeurt er als de situatie van de betrokkene verbetert?

Als de situatie van de betrokkene verbetert, kan het bewind of mentorschap worden opgeheven of aangepast. Dit moet worden beoordeeld en goedgekeurd door de kantonrechter. 

Hoe lang duurt het proces om bewindvoering of mentorschap in te stellen?

Het proces om bewindvoering of mentorschap in te stellen kan variëren van enkele weken tot enkele maanden, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de werklast van de rechtbank. 

Hoe blijf ik als hulpverlener op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving omtrent bewindvoering en mentorschap?

Als hulpverlener is het belangrijk om regelmatig vakliteratuur te lezen, seminars bij te wonen en lid te zijn van relevante beroepsorganisaties die updates bieden over veranderingen in de wetgeving.

Hoe lang duur bewind en of mentorschap?

Bewind en mentorschap kunnen worden ingesteld voor bepaalde tijd, vaak tussen de 3-5 jaar, bij schulden. En voor onbepaalde tijd. Dit geldt vaak waar er sprake is van een geestelijke grondslag.