Finta Bewind en mentorschap - samen zaken goed regelen

Klachtenreglement Finta Bewind

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

De organisatie: Finta Bewind

De directie: De wettelijk vertegenwoordigers van Finta Beheer B.V. eigenaar van Finta Bewind

Bewindvoerder: Medewerker van Finta Bewind die het dossier in beheer heeft en uitvoering geeft aan zijn taken als beschermingsbewindvoerder volgens de landelijke richtlijnen van het LOVCK

Assistent Bewindvoerder: De assistent bewindvoerder verricht taken in opdracht van de bewindvoerder

Klager: Degene die client is bij Finta Bewind en de klacht schriftelijk heeft ingediend

Brancheorganisatie: Finta Bewind is lid van Horus de Nederlandse branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers

Klant/ Client: Een persoon die bij Finta Bewind onder bewind is gesteld

Bezwaar: Uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie 

Klacht: Een schriftelijke, en als klacht aangeduide uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie

Artikel 2

Het klachtenreglement is uitsluitend van toepassing voor cliënten van Finta Bewind

BEZWAREN

 Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt dat niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directie. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel na nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen. De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directie is afgedaan. Is de cliënt niet tevreden gesteld, dan kan hij/zij een klacht indienen.

KLACHTEN

Artikel 4

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Een klacht moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • naam en adres van de klager
  • de dagtekeningeen
  • omschrijving van de klacht

Artikel 5

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als

  • de cliënt zich voor of tijdens de behandeling van deze zelfde klacht tot een kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend
  • de klacht anoniem is
  • het feit waarover geklaagd wordt langer dan één jaar voor indiening heeft plaatsgevonden

Artikel  6

Klachten worden zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken behandeld door de directie van Finta Bewind. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen en deelt dit schriftelijk mede aan de cliënt.

Indien binnen 6 weken na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt, wordt de klager door directie schriftelijk op de hoogte gesteld dat de klacht kan worden voorgelegd aan de Branchevereniging voor wettelijk vertegenwoordigers Horus, of aan de toezichthoudende kantonrechter.

Artikel 7

Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, is er de beroepsmogelijkheid bij de Klachtencommissie van Horus

Artikel 8

Alle bezwaren en klachten van cliënten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het  noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen, zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

Artikel 8

De directie archiveert de klachten in een centraal registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

Slotbepaling

 Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 26-02-2021 en geldt voor onbepaalde tijd.