Veel gestelde vragen over bewind
Wie kunnen er het initiatief nemen om bewind aan te vragen?
 • Jij zelf;
 • je echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
 • familie;
 • je voogd, curator of mentor;
 • de officier van justitie, wanneer geen van de bovenstaande betrokkenen het verzoek wil doen. Hulpverleners kunnen de officier van justitie verzoeken om een verzoekschrift in te dienen.

De procedure van onderbewindstelling of beschermingsbewind begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Wie kunnen er bewindvoerder zijn?

In principe kan de rechter iedereen die meerderjarig is benoemen tot bewindvoerder. Er zijn echter een paar voorwaarden waar de bewindvoerder aan moet voldoen:

 • de bewindvoerder mag zelf niet onder curatele staan;
 • zijn/haar eigen goederen mogen niet onder beschermingsbewind vallen;
 • mag niet failliet zijn;
 • mag niet verwikkeld zijn in een schuldsanering.

Bij het aanwijzen van een bewindvoerder moet de rechter de voorkeur geven aan degene die onder bewind gesteld wordt. Je hebt dus zelf ook inspraak in de persoon die de bewindvoering voor je gaat doen. De rechter kan hier echter van afwijken als hier goede redenen voor zijn.

Welke eisen worden er gesteld aan een bewindvoerder?

In principe geeft de wet enkel aan wie er niet aan gesteld kan worden al bewindvoerder. Daarnaast kan een rechter iemand weigeren om bewindvoerder te worden. Dit kan bijvoorbeeld als die persoon niet voldoet aan de gestelde eisen of niet snapt wat zijn of haar taak is. Bij familie ruzies kan een rechter er voor kiezen geen familieleden als bewindvoerder aan te stellen. De rechter kijkt hierbij altijd naar jouw belang.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en faillissement of schuldsanering?

Finta bewind als bewindvoerder is er voor jou. Zo helpen wij je wanneer je in beschermingsbewind zit met jouw financiën. Ook zorgen wij ervoor dat je schulden worden betaald van je inkomen. Een curator (bij faillissement) of een schuldsaneringbewindvoerder is er meer om de belangen van schuldeisers te behartigen en minder voor jouw belangen. Jij hebt dus meer voordeel bij beschermingsbewind.

Mogen wij als bewindvoerder beslissingen over al je bezittingen nemen?

Nee, voor sommige beslissingen hebben wij van te voren toestemming nodig van jou als betrokkene of als de betrokkene daar niet toe in staat is, van de kantonrechter. Zo kan een bewindvoerder bijvoorbeeld niet zonder meer grote uitgaven doen of schenkingen uit het vermogen van cliënten. Tevens kan een bewindvoerder niet zonder meer je woning verkopen.

Hoe is de controle van de bewindvoerders in de praktijk geregeld?

Wij moeten als bewindvoerder binnen enkele weken na je benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van je vermogen op het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken. Hierbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

Daarnaast sturen we ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter met een actuele stand van zaken. Als je dat overzicht zelf niet kunt controleren dan controleert de kantonrechter dat voor je.  Bij deze controle van deze jaarlijkse rekening kijkt de rechter of de bewindvoerder gehandeld heeft naar zijn bevoegdheden. Indien het overzicht vragen oproept bij de rechter dan vraagt de rechter de bewindvoerder om uitleg.

Wat zijn de bevoegdheden van de rechter als het gaat om toezicht van de bewindvoerders?

Als een bewindvoerder zijn of haar werk niet goed doet kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan uit zijn of haar bevoegdheid. In afwachting van onderzoek kan een rechter de bewindvoerder ook schorsen.  Daarnaast kan een rechter een bewindvoerder aansprakelijk stellen voor schade door slecht bewind. De controle gebeurt achteraf aan de hand van jaarlijkse rekeningen en verantwoording.

Wanneer eindigt het beschermingsbewind?

Het beschermingsbewind kan eindigen door:

 • Het overlijden van de betrokkene;
 • onder curatele stellen van de betrokkene;
 • door opheffing, de kantonrechter beoordeeld dan of de oorzaken die geleidt hebben tot onderbewindstelling nog steeds gelden.  
Branchevereniging PBI

Finta Bewind is lid van de Branchevereniging Horus

Stichting FTI
Ga naar de bovenkant