Finta Bewind en mentorschap - samen zaken goed regelen

Vragen over bewindvoering

Bewindvoering kan soms moeilijk en complex zijn. Daarom proberen we hieronder de meest gestelde vragen over bewind te beantwoorden. Zo krijg je meer duidelijkheid over bewindvoering. Ook vind je hier een video van De Rechtspraak, waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe bewindvoering werkt.

Kies één van de onderstaande onderwerpen:

Vragen over de bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder precies?

Dat is een vraag die wij vaak horen. Een bewindvoerder helpt iemand om (problematische) schulden op te lossen. Ook kan een bewindvoerder schulden voorkomen, bijvoorbeeld als iemand niet zelf de geldzaken kan regelen, bijvoorbeeld bij dementie of een andere aandoening. 

Hoe gaat een bewindvoerder te werk?

De bewindvoerder neemt jouw geldzaken over en beheert je financiële post en aanvragen. Dit gebeurt aan de hand van een plan wat de bewindvoerder maakt en door de rechtbank wordt gecontroleerd. Zelf krijg je leefgeld en kun je er op vertrouwen dan je geldzaken goed geregeld worden.

Klik op één van de onderstaande vragen om meer te weten te komen. De antwoorden komen voort uit onze jarenlange ervaring op het gebied van bewind en schuldhulpverlening.

Kort gezegd neemt de bewindvoerder al je geldzaken over. Alleen je dagelijkse uitgaven zoals boodschappen, kleding, sigaretten, voedsel voor huisdieren etc. blijf je zelf verzorgen. Hiervoor krijg je leefgeld. De bewindvoerder pakt dus de rest van de geldzaken op. Dit houdt in dat de bewindvoerder:

 • inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden op een rijtje zet;
 • een budgetplan opstelt;
 • een bankrekening namens jou opent voor je leefgeld;
 • contact opneemt met bedrijven en instanties om ze op te hoogte te brengen van het bewind en om erachter te komen of er achterstallige betalingen zijn;
 • toeslagen en andere zaken waar je recht op hebt aanvraagt;
 • vaste lasten betaald;
 • verzekeringen regelt (sommige verzekeringen zijn verplicht in Nederland);
 • binnenkomende post verwerkt;
 • verantwoording aflegt aan de rechtbank over hoe ze het bewind over jouw bezittingen en schulden voert;
 • Zorgt dat jij altijd inzicht hebt in wat er met je geld gebeurt.

In principe kan de rechter iedereen die meerderjarig is benoemen tot bewindvoerder. Er zijn echter een paar voorwaarden waar de bewindvoerder aan moet voldoen:

 • de bewindvoerder mag zelf niet onder curatele staan;
 • zijn/haar eigen goederen mogen niet onder beschermingsbewind vallen;
 • mag niet failliet zijn;
 • mag niet verwikkeld zijn in een schuldsanering.

Bij het aanwijzen van een bewindvoerder moet de rechter de voorkeur geven aan degene die onder bewind gesteld wordt. Je hebt dus zelf ook inspraak in de persoon die de bewindvoering voor je gaat doen. De rechter kan hier echter van afwijken als hier goede redenen voor zijn.

In principe geeft de wet enkel aan wie er niet aan gesteld kan worden als bewindvoerder. Daarnaast kan een rechter iemand weigeren om bewindvoerder te worden. Dit kan bijvoorbeeld als die persoon niet voldoet aan de gestelde eisen of niet snapt wat zijn of haar taak is. Bij familie ruzies kan een rechter er voor kiezen geen familieleden als bewindvoerder aan te stellen. De rechter kijkt hierbij altijd naar jouw belang.

Finta bewind als bewindvoerder is er voor jou. Zo helpen wij je wanneer je in beschermingsbewind zit met jouw financiën. Ook zorgen wij ervoor dat je schulden worden betaald van je inkomen. Een curator (bij faillissement) of een schuldsaneringbewindvoerder is er meer om de belangen van schuldeisers te behartigen en minder voor jouw belangen. Jij hebt dus meer voordeel bij beschermingsbewind.

Finta Bewind is lid van de Branchevereniging NBBI

logo-van-de-nbbi
Image

Video over bewindvoering

Inhoud video:
 • Bewind, voor wie?
 • Wie is de rechthebbende en wat mag de rechthebbende?
 • Wie mag er bewindvoerder zijn?
 • Wie beslist wanneer iemand onder bewind komt?
 • Welke stappen worden gezet om onder bewind te komen?
 • Wie bepaald de bewindvoerder?
 • De zitting
 • Besluit
 • Bericht
 • Het Bewind
 • Rekening en verantwoording

Over het aanvragen van bewind

Hoe lang duurt het aanvragen van bewindvoering?

Het aanvragen van bewindvoering kan best wel een tijdje duren. In ons geval zorgen we er altijd voor dat we binnen 7 werkdagen een afspraak met jou inplannen. Daarna vullen we alle informatie in, maken we een plan en sturen we de aanvraag naar de rechtbank. 

Daarna is het wachten op de rechtbank voor de zitting en uitspraak. Hoe lang dit duurt verschilt per rechtbank. Dit is mensenwerk en dus afhankelijk van de drukte op dat moment. Wachttijden kunnen variëren van enkele weken tot enkele maanden.

 • Jij zelf;
 • je echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;
 • familie;
 • je voogd, curator of mentor;
 • de officier van justitie, wanneer geen van de bovenstaande betrokkenen het verzoek wil doen. Hulpverleners kunnen de officier van justitie verzoeken om een verzoekschrift in te dienen.

De procedure van onderbewindstelling of beschermingsbewind begint met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Als je met een bewindvoerderskantoor als Finta Bewind in zee gaat, wordt dit uiteraard allemaal voor je geregeld.

Overige vragen over bewindvoering

Het onder bewind staan

Maar wat houdt het in als je onder bewind staat? Ook dat zijn vragen over bewindvoering die wij veel krijgen.

Als je onder bewind staat, regelt de bewindvoerder een groot aantal zaken voor jou:

 • Je uitgaven en inkomsten worden in kaart gebracht
 • Je rekening worden betaald
 • Je toeslagen en/of uitkeringen worden aangevraagd
 • Eventuele schulden worden afgelost
 • De bewindvoerder zorgt dat deurwaarders en instanties niet bij je langskomen

Soms krijgen we vragen als: Wat mag een bewindvoerder wel of niet doen? Lees meer daarover in de onderstaande vragen:

Nee, voor sommige beslissingen hebben wij van te voren toestemming nodig van jou als betrokkene of als de betrokkene daar niet toe in staat is, van de kantonrechter. Zo kan een bewindvoerder bijvoorbeeld niet zonder meer grote uitgaven doen of schenkingen uit het vermogen van cliënten. Tevens kan een bewindvoerder niet zonder meer je woning verkopen.

Het beschermingsbewind kan eindigen door:

 • Het overlijden van de betrokkene;
 • onder curatele stellen van de betrokkene;
 • door opheffing, de kantonrechter beoordeeld dan of de oorzaken die geleidt hebben tot onderbewindstelling nog steeds gelden.  

Hoe wordt een bewindvoerder gecontroleerd?

Een bewindvoerder heeft verantwoordelijk werk. Het gaat natuurlijk over je geldzaken, dus dat moet goed geregeld worden. Daarom zijn er veel regels waar een bewindvoerder aan moet voldoen.

De rechtbank controleert de bewindvoerder. Dit gebeurt bij de aanvraag van het bewind en daarna elk jaar minimaal 1 keer. De bewindvoerder moet dan een aantal documenten ter controle aanbieden bij de rechtbank.

Wij moeten als bewindvoerder binnen enkele weken na je benoeming een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. Een boedelbeschrijving is een opgave van je vermogen op het moment dat het bewind door de kantonrechter is uitgesproken. Hierbij horen ook het inkomen, de vaste lasten en de schulden.

Daarnaast sturen we ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter met een actuele stand van zaken. Als je dat overzicht zelf niet kunt controleren dan controleert de kantonrechter dat voor je.  Bij deze controle van deze jaarlijkse rekening kijkt de rechter of de bewindvoerder gehandeld heeft naar zijn bevoegdheden. Indien het overzicht vragen oproept bij de rechter dan vraagt de rechter de bewindvoerder om uitleg.

Als een bewindvoerder zijn of haar werk niet goed doet kan de kantonrechter een bewindvoerder ontslaan uit zijn of haar bevoegdheid. In afwachting van onderzoek kan een rechter de bewindvoerder ook schorsen. Daarnaast kan een rechter een bewindvoerder aansprakelijk stellen voor schade door slecht bewind. De controle gebeurt achteraf aan de hand van jaarlijkse rekeningen en verantwoording.

Interesse in bewind bij Finta?